Komuna e Aerodromit mbetet komuna me më së shutmi të infektuar 86, ndërsa më pas vjen Komuna Qedër me 83 persona të infektuar.

Gazi Baba momentalisht ka 74 raste aktive, Karposhi 71, Çairi 67, Kisella Voda 58, Gjorçe Petrovi 38, Butelli 33, Shuto Orizare 14, Saraj 13, Studeniçani 11 dhe Ilindeni 16.

Komunat me më pak raste aktive në Shkup janë Haraçina 9, Sopishte 3, Çuçer Sandeva 4, Petroveci 8, Zelenikova 2.